UGA Stratigraphy Lab

The data is in the strata

Porifera

Demospongia

Hexactinellida

Stromatoporoidea