UGA Stratigraphy Lab

The data is in the strata

Lockeia

Specimen Photo

Lockeia siliquaria
SMH collection

Species

Lockeia siliquaria U.P. James, 1879
Occurrence: Point Pleasant, Economy, Corryville
Reference: Osgood, 1970